Cum devin notar stagiar

Poate fi notar stagiar cel care indeplineste urmatoarele conditii:

  • a) este cetatean roman, cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
  • b) are capacitate deplina de exercitiu;
  • c) este licentiat in drept;
  • d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
  • e) se bucura de o buna reputatie, constatata in conditiile stabilite prin statut;
  • f) cunoaste limba romana;
  • g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;
  • h) a promovat examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, organizat de Colegiul director al Camerei in care s-a inscris pentru examen sau concurs.

Colegiile directoare ale Camerelor organizeaza anual si simultan, intr-o zi lucratoare, la o data stabilita de presedintele Uniunii, examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar.
Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar consta intr-o proba scrisa, cu caracter teoretic si o proba orala, din tematica aprobata de Consiliul Uniunii. Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai putin de nota 7,00 la fiecare proba. Candidatii declarati admisi vor ocupa locurile in limita posturilor aprobate de Colegiul director al Camerei.
Stagiul reprezinta perioada premergatoare dobandirii calitatii de notar public si are drept scop pregatirea profesionala a notarului la inceputul exercitarii profesiei.
Dupa promovarea examenului sau concursului notarul stagiar urmeaza timp de 2 ani cursurile de pregatire teoretica si practica organizate de Institutul Notarial Roman.
Pe perioada desfasurarii stagiului, notarul stagiar suporta cheltuielile de pregatire stabilite de catre Institutul Notarial Roman. Nefrecventarea cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregatire atrage incetarea calitatii de notar stagiar. Structura pregatirii si conditiile aplicarii sanctiunii prevazute in prezentul alineat, precum si procedura desfasurarii stagiului se stabilesc prin regulament aprobat de catre Consiliul Uniunii.
Pregatirea teoretica se desfasoara prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Roman. Pregatirea practica se desfasoara in cadrul unui birou notarial, desemnat de catre Colegiul director al Camerei in care notarul stagiar a sustinut examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, cu acordul notarului public coordonator.
Activitatea unui notar stagiar poate fi indrumata numai de notari publici cu o vechime de cel putin 6 ani in aceasta calitate si care se bucura de o buna reputatie profesionala.
Dupa finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar trebuie sa participe si sa promoveze examenul de definitivat organizat deInstitutul Notarial Roman.
Examenul de definitivat consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic si una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai putin de nota 7,00 la fiecare proba.
Dupa finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult doua sesiuni ale examenului de definitivat.
Respingerea sau, dupa caz, lipsa nejustificata a notarului stagiar la doua examene de definitivat consecutive atrage incetarea calitatii de notar stagiar.