ORDIN NR. 5080/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016

O R D I N
Privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016
În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art.361 din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi ale prevederilor ordinului ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,
ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin:
Art.1. – Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național – 2016,
prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. – (1) Examenul de bacalaureat național – 2016 se desfășoarăîn conformitate cu
prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat –
2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu
modificările ulterioare,şi cu prevederile prezentului ordin.
(2) Comisiile de bacalaureat își desfășoară activitatea în conformitate cu atribuțiile
membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, și cu prevederile
prezentului ordin.
(3) Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul de bacalaureat în sesiunile anului
2016 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de
bacalaureat – 2011.
Art.3. – (1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba și literatura
italiană maternă și matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din
anul 2016, sunt cele prevăzute în anexa nr.2 la Ordinul ministrului educației naționale nr.
4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2015,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, pentru limba și
literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile
examenului de bacalaureat național din anul 2016, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea
examenului de bacalaureat național – 2014.
(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, chimie, logică, argumentare și
comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2016, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2
la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind
organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2013.
(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat,altele decât cele menționate
la alin.(1), (2) și (3), valabile în sesiunile anului 2016, sunt cele aprobate prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010.
Art.4. – Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu
recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine
și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale se fac
în conformitate cu metodologiile de recunoaștere și echivalare și cu lista examenelor
aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010
privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu
recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a
competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiate pe parcursul
învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului
de bacalaureat, cu modificările ulterioare.
Art.5. – Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile speciale din
România, finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și
Diplomă de bacalaureat, secții care funcționeazăîn baza Acordului dintre Guvernul
României și Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul școlar, se
desfășoarăîn conformitate cu Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea
obținerii Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de
bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, aprobat
prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.262/2009 privind secțiile/școlile
speciale germane din România,finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul
superior german și Diplomă de bacalaureat.
Art.6. – (1) Comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București asigură
dotarea cu camere de supraveghere video și audio funcționale a sălilor în care se desfășoară
probele examenului de bacalaureat național, a sălilor în care se descarcă și se multiplică
subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările
scrise.
(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat județene/comisia
municipiului București iau toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice
locale,pentru asigurarea dotăriituturor sălilor de examen cu camere funcționale de
supraveghere video și audio.
(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării examenului de bacalaureat prin intermediul
camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de
Comisia Națională de Bacalaureat.
(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate
cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen și
comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București verifică, prin sondaj,
înregistrările audio-video din sălile de examen, dupăîncheierea probei scrise. În cazul în
care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă oriîn
cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea
se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv.
(5) Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (4), se constată existența unor nereguli,
fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la
organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de
examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen.
Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunță comisia de bacalaureat județeană/a
municipiului București, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz,
Comisia Națională de Bacalaureat.
Art.7. – (1) Comisia națională de bacalaureat elaborează procedura de selecție și
numire a cadrelor didactice universitare în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat
din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare.
(2) Comisia națională de bacalaureat elaborează procedura de selecție și numire a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar în calitate de președinți ai comisiilor de
bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au
putut fi numite ca președinți cadre didactice universitare, sau pentru care cadrele didactice
universitare, nominalizate prin ordin al ministrului, în calitate de președinți ai comisiilor de
bacalaureat, nu se prezintă în centrul de examen/centrul zonal de evaluare cu cel puțin 24 de
ore înainte de începerea probelor scrise.
(3) Comisia națională de bacalaureat poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri în vederea
bunei organizări și desfășurări a examenului de bacalaureat – 2016.
Art.8. – (1) Comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București răspund
pentru buna organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.
(2) Comisiile de bacalaureat județene/a municipiului București stabilesc/stabilește
componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea
probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică, la care sunt invitați în scris, în mod
obligatoriu, reprezentanți ai consiliului județean/al municipiului București al elevilor, ai
asociațiilor de părinți și ai sindicatelor reprezentative din învățământ, ai presei scrise și
audiovizuale.
(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și de evaluare,
inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unități școlare decât
cele din care provin candidații arondați centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul
cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de
Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare
ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit
abateri, respectiv au fost sancționate.
Art.9.- (1) În procesul de evaluare a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor,
în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte,
notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii
evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează
de aceștia. Media finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către
președintele comisiei. Președintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu
două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează.
(2) În cazul în care se constată o diferență mai mare de 0,50 puncte între notele acordate de
cei doi evaluatori, președintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de
specialitate, care, în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește nota finală a lucrării.
Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare. Sub notă semnează cei
trei evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor
care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți
anterior.
Art. 10 – În cazul în care Comisia Națională de Bacalaureat decide ca evaluarea
lucrărilor dintr-un județ/Municipiul București să se facă în alt județ, transportul lucrărilor
dintr-un județ/municipiul București în județul desemnat de Comisia Națională de
Bacalaureat pentru evaluarea inițială a acestora și invers, precum și consemnarea în
catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la examenul național de bacalaureat,
se fac în conformitate cu procedura elaborată de Comisia Națională de Bacalaureat.
Art.11. – (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în
sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având
obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită
de comisia de bacalaureat în acest scop.
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de
comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra
lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în
băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți,
dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări
ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de
îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt
așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic
de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru
comunicare între candidați ori cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu
exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale
care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau
cu exteriorul.
(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) și (5) vor fi eliminați din
examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent
dacăau fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de
alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) va fi considerată tentativă de
fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați
„eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la
probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor
lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două
sesiuni ale examenului de bacalaureat.
(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice
legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin.
(1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit
reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.
(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal
în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor
menționate la alin. (3), (4) și (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).
Art.12. – Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în
limbile minorităților, Direcția generală învățământ universitar, Centrul Național de Evaluare
și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de
învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.13. – Prezentul ordin se publicăîn Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai CÎMPEANU
București, 31 august 2015
Nr. 5.080