Contracte de ipoteca, gaj, imprumut

Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, contract de schimb, certificat de mostenitor, contract de construire si imprumut etc.), in original.

– Actele de identitate ale partilor, in original.

– Procura prin care reprezentantul bancii este imputernicit sa reprezinte banca.

– Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (impozit pe cladire sau teren, taxa salubritate, amenzi auto etc.)

Nota: Certificatul fiscal se va elibera de catre Agentia Fiscala de care apartine imobilul vandut, functie de strada (aceeasi agentie la care se plateste impozitul anulal pentru acel imobil); se va solicita in mod expres eliberarea certificatului pentru tipul de act notarial solicitat.

Atentie! Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.

Important: Certificatul fiscal poate fi obtinut, la cerere, de catre biroul nostru, in numele proprietarului.

Extras de carte funciara eliberat de Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte funciara, din care sa rezulte ca imobilul ce face obiectul vanzarii nu este grevat de sarcini (nu este ipotecat, sechestrat etc.).

Atentie! Valabilitatea  extrasului de carte funciara este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

Important: Extrasul de carte funciara, poate fi obtinute, la cerere, de catre biroul nostru, in numele prorietarului.

  • Documentatia cadastrala a bunului imobil (Fisa bunului imobil si Planul de amplasament, respectiv Planul Releveu).
  • Adeverinta – tip de la Asociatia de Proprietari (numai la vanzarea apartamentelor) din care sa rezulte ca nu are nici o datorie fata de asociatie (intretinere, cheltuieli reparatii, cheltuieli comune etc.).

Important: Toate actele mentionate mai sus sunt necesare in cazul vanzarilor, donatiilor, schimburilor, contractelor de intretinere, contractelor de imprumut garantate cu ipoteca etc.